2009/Feb/15

นี่ฉัน..ร้อง..เสียงดังพอหรือยัง ฮืมฮื่ม
จะดัง..พอ..ให้สนใจฉันไหม
แต่เหมือน..เธอ..ไม่ได้ยินอะไร
ยิ่งเห็น..เธอ..ห่างไปทุกที

ก่อนนั้น ฉัน เคยรักเธอกว่าใคร
แต่แล้ว ใจ เธอกลับไปกับเขา
สิ่งที่ เคย เรียกว่าเป็นของเรา
ความหมาย คือ เขาและเธอใช่ไหม ในตอนนี้

* ไม่ว่าฉันจะทำอะไร ก็คงรั้งเธอไม่อยู่
การกระทำก็รู้ว่าเธอเปลี่ยนแปลง
สายตาที่ดูเย็นชา ท่าทางที่คอยเสแสร้ง
ยิ่งตอกยิ่งแทง ในใจบางๆคนนี้

**ช่วยหันมามอง สักหน่อยจะได้ไหม
ห่วงบ้างได้ไหม..ว่าฉันนั้นทุกข์..ทรมาน..แค่ไหน
กับการที่เป็นเหมือนลม ที่เธอไม่เคยใส่ใจ
เหมือนตัวอะไรที่.ไร้.ค่า คนนึง

ยิ่งฉัน .. เรียก..ร้องเธอเท่าไหร่
น้ำตา ..ก็..ยิ่งตกในเท่านั้น
ปวดร้าว ..เดี่ยว.. ดายต่อไปแสนนาน
กับการ..เหมือน..ไม่มีใครสนใจ

*,**

อยากจะรู้ คนคนนี้ ยังคงมีความหมาย..กับเธอ..หรือเปล่า
อย่าปล่อยให้ฉัน ต้องเหงา เหมือนไม่มี..ใครบนโลกนี้..ได้ยินฉัน

**

----------------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยอารมณ์เคลิ้มๆอีกแล้วจึงแต่งเพลงนี้ขึ้นมา

ช่วงนั้นมีความรู้สึกว่า ทำไมเราพูดเราทำอะไรออกไป ไม่มีใครสนใจเราเลย ก็เกิดอาการน้อยใจนิดๆเลยแต่งขึ้นมา

Comment

Comment:

Tweet


comment3, íàëü÷èê çíàêîìñòâà, xzi, Ïîçíàêîìèòñÿ ñåé÷àñ, dimm, áëîã ïðî çíàêîìñòâà, 8-OO, ñèôåðîïîëü óêðàèíà ñàéò çíàêîìñòâ, >:PP, èíòèìíûå çíàêîìñòâà âëàäèêàâêàç, rgeno, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëåðìîíòîâå, 366, ãðîäíî çíàêîìñòâà ñàéò, wdlf, ñåêñ çíàêîìñòâà ñìñ îòïðàâèòü, yzcuzv, èíäèâèäóàëêè ïðîñòèòóòêè èíòèì ìóðìàíñê, qamcj, Êàçàõñòàíñêèå çíàêîìñòâî, fzoqm, èíäèâèäóàëêè ìåòðî, =-(((, çíàêîìñòâà èíòèì â êàëóãå, =-DDD, ñàéò çíàêîìñòâ íîâîñèá, 3264, ñåêñ çíàêîìñòâà â èçðàèëå, zlrm,
#62 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:52,
comment2, ëàëàéí çíàêîìñòâà, 98465, ñåêñ çíàêîìñòâà óëüÿíîâñêå, 7481, âèñèò ñàéò çíàêîìñòâ, cafip, ñåêñ â ãîðîäå çåëåíîäîëüñêå, fki, çíàêîìñòâà íîâûé óðåíãîé äùìó, >:D, èñïàíöû â ìîñêâå ïîçíàêîìèòüñÿ, %-)), ïîçíàêîìëþñü â íîâîêóçíåöêå ñ ìóæ÷èíàì, =)), çíàêîìñòâà íà ìàìâà, 7771, ñàéò çíàêîìñòâ â àìåðèêå, 00044, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â èâàíîâå, 380,
#61 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 21:51,
comment4, çíàêîìñòâî äåâóøêàìè êðàñíîäàðà, 8)), çíàêîìñòâà öèâèëüñê, 5261, ñåêñ â íÿíäîìå, 309, ñåðüçíûé ñàéò çíàêîìñòâ, rlaa, çíàêîìñòâà ãîðîäà áåðöêà, 574884, ñàéò çíàêîìñòâ ñàëàâàò áàøêîðòîñòàí, =-D, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè èç ðîññèè, =))), çíàêîìñòâî â àõòóáèíñêå, 628964, çíàêîìñòâà ðåãèíà ìîëîäûå íàáåðåæíûå ÷åëíû, 16309, êàêîé ñàéò çíàêîìñòâ ëó÷øå, 383,
#60 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:32,
comment1, êëóá çíàêîìñòâ èíêãíèòî, %-[[, çíàêîìñòâà íà âå÷åðèíêàõ, :[[, èíäèâèäóàëêè ìîñêâà, 91897, ãåè ðîññèè çíàêîìñòâà, 359, ñàéò çíàêîìñòâ â ôåîäîñèè, 594, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâñòâåííèöåé, 437, ñåêñ çíàêîìñòâà òóëå, %[[, íîâîõîïåðñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà, 806531, çíàêîìñòâî â àâñòðàëèè àäåëàèäà, 384, ñàéòû çíàêîìñòâ ó ÷å÷åíöåâ, ybx, õåëüãà 2 êèåâ çíàêîìñòâà, 62971, çíàêîìëþñü ñ àð ãååì êèåâ, 9571,
#59 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-24 18:31,
comment4, çíàìåíñê àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, ohto, ìóæ÷èíà ïîçíàêîìèòñÿ ñ ìóæ÷èíàè â èðêóòñêå, %-O, äåâóøêè çíàêîìñòâà æåíàò, =)), âñòðå÷è äëÿ ñåêñà óãëè÷, emubpv, çíàêîìñòâà knim, 634786, ñàéòû çíàêîìñòî àðìåíèè, 633, ïîðíî ñåêñ ñàäîìàçîõèçì çíàêîìñòâî, 8-)), çíàêîìñòâà ìîñêâà ìàðüèíî, 859423, ñàéò àñä çíàêîìñòâà, 839810, ñàéò çíàêîìñòâ ñ íîðâåæñêèìè ìóæ÷èíàìè, 05258, ñýêñ â óñèíñêå, 8-[[, çàïîðîæüå ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ èíòèìà, >:), ñâèíãåðû è ñâèíã çíàêîìñòâà, 6449, âñå ñàìàðñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 8-OO, çíàêîìñòâà â ãîðëîâêè, kdlj, çíàêîìñòâà ñ äåâñòâåííèöîé, 836,
#58 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:38,
comment2, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêèé êðàé åðìàêîâñêîå, =-((, åâðåéñêèå çíàêîìñòâà ìîñêâ, =(((, ñàéòû çíàêîìñòâ åêàòåðèíáóðã, dwyok, çíàêîìñòâà øèìàíîâñê, qbwd, ìà4î ñàéò çíàêîìñòâ, vlu, ñàéò çíàêîìñòâ áàøêèðèÿ, 64762, çíàêîìñòâî â ñâàí çè â âåëèêîáðèòàíèè, oow, ÷àò çíàêîìñòâ ó êèð, vpx, çíàêîìñòâà èøèìáàé ìóæ÷èíû, 75120, ñàéò çíàêîìñòâà ëþáîâíèöû, 73455, çíàêîìñòâà ñ ãåÿìè èç ÷óâàøèè, =-P, áåëãîðîä çíàêîìñòâà ïàð äëÿ ñåêñà, cjt, îí ïîçíàêîìèòüñÿ äëÿ ñåêñà ñ íåé, njvg, êîñòàíàé ñåêñ çíàêîìñòâî, >:[, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â ìîñêâå, gdoy, êëóá çíàêîìñòâ áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü ìàìáà, :-PPP, ñàéò çíàêîìñòâ ðóáëåâêà, >:-[[, ñàéò çíàêîìñòâ òàøêåíò, 872292,
#57 by jonn1 (173.212.206.186) At 2010-06-24 17:10,
comment4, çíàêîìñòâà áèñåêñóàëîâ â áàëàêîâî, hmtk, çíàêîìñòâî ãîðîä áîðèñîãëåáñê, 19387, çíàêîìñòâà êîò äîíåöê, 147026, Çíàêîìñòâà óìíûå, 79345, àêòàóñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, dxr, ñàéò çíàêîìñòâ ìèëàí, qgz, alim mila çíàêîìñòâà êèåâ ëüâîâ, hxt, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìíûõ îòíîøåíèé çàâîëæüå, rll, ïàðíè ãåè èíòèì çíàêîìñòâà ñåêñ, wrbe, èíäèâèäóàëêè êàÿ, 46570, çíàêîìñòâà ñîôà 27 ëåò êðàñíîäàð, 62431, ñåêñ âëàäèìèð, =P, çíàêîìñòâà ãîðîä êàãóë, =-), ñàéò çíàêîìñòâà äàãåñòàí, 791153, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé êàëèíèíãðàäå, >:-(((, ñàéò çíàêîìñòâ íà êàì÷àòêå, 668,
#56 by jonn2 (173.212.206.186) At 2010-06-24 16:17,
comment3, çíàêîìñòâà íà â ñàìàðå, 9007, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ìèëëèîíåðàì â ÿëòå, 8]], primorye çíàêîìñòâà, vceo, äåâóøêè äëÿ èíòèìà ìàãíèòîãîðñê, >:PPP, çíàêîìñòâà äëÿ ìèíåòà êóíè êðàñíîäàð, >:-[[, çíàêîìñòâî ñ ïîëíûìè æåíùèíàìè äëÿ ñåêñà è ôëèðòà, vbarr, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñàéò, ghs, èíòèì çíàêîìñòâà ïåòðîâñê çàáàéêàëüñêèé, pdcr, ñàéòû çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàííûìè, 8-O, ñàéòè ãåé çíàêîìñòâ, 8PPP, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ñîñòîÿòåëüíûì ìóæ÷èíîé, 141, ñàéò çíàêîìñòî ñò îñêîë, fyjgw, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ÷åðíîãîðöåì, shq, çíàêîìñòâà æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå åòåðáóðãå, :-], õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ âîëãîãðàä, usl,
#55 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:51,
comment6, çíàêîìñòâà ìóðìàíñêàÿ îáë ìîí÷åãîðñê, nguh, ñåìåéíûå ïàðû ñåêñ ñàìàðà, 8[[, ñàéòû çíàêîìñòâ ìîðäîâèÿ, 894786, Çíàêîìñòâî ïåäèêîâ, :[[[, âèðòóàëüíûé êëóá çíàêîìñòâ, ogsga, çíàêîìñòâà ðàñòîâ íà äîíó, :))), ñàéòû çíàêîìñòâà òàøêåíò, 3082, èíòèì çíàêîìñòâî íîâî÷åáîêñàðñê, :-P, çíàêîìñòâàâ ìîñêâå, efomo, ëó÷øèå çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè, 974285, ñâèíãåðû â êàçàíè, :OOO, íà ó÷èòüñÿ çíàêîìèòüñÿ, oukf, ñåêñ çíàêîìñòâà áàñïëàòíî, 78399, çíàêîìñòâî êàðàãàíäà êàçàõñòàí, 8951, çíàêîìñòâà åâðååâ ìîñêâû, =], îòïðàâêà sms íà ñàéò çíàêîìñòâ, :),
#54 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 15:23,
comment1, çíàêîìñòâà èðêóòñêà, dbvh, ñàéò çíàêîìñòâ extra, dpiol, èòàëüÿíñêèå ÷àòû çíàêîìñòâ, jmpn, ñåêñ çíàêîìñòâà ëþáîãî âîçðàñòà, ducvx, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíàìè ñòàðûé îñêîë, =OOO, map4, qncxp, ñåêñ çíàêîìñòâà â áåëîðóñèè, 594, çíàêîìñòâà ÷åðåç âýï êàìåðó, sakit, ñòóäåíòêè äëÿ çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå, 50517, çíàêîìñòâî íà óêðàèíå, aibuxe, â êîíòàêòå çíàêîìñòâà ïðèâåò, >:((, çíàêîìñòâà ðîññèÿ âîðîíåæñêàÿ îáë ïîâîðèíî, >:PP, îäåññà çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà, 774, ñàéò ñåêñ çíàêîìñòâ â áèðîáèäæàíå, rxo, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ôëèðòà, :-PPP, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè áàðíàóë, %-]]],
#53 by jonn3 (173.212.206.186) At 2010-06-24 13:09,
comment6, çíàêîìñòâà êðûìñêîì, 628, çíàêîìñòâà âòàãàíðîãå, hvxzge, çíàêîìñòâà â òâåðè ëåñáèÿíêè, 65854, çíàêîìñòâà àðàëà, 0253, ñàéòû çíàêîìñòâ ãîòû, ybx, çíàêîìñòâ&#